Andfjord Salmons miljø- og klimapåvirkning

Marint biologisk mangfold er avgjørende for helsen til mennesker og planeten, og varsom forvaltning av havene er et sentralt trekk ved en bærekraftig fremtid. Som et sjømatselskap som er avhengig av et sunt miljø for forretningsdriften, er det viktig for Andfjord Salmon å minimere sitt miljøavtrykk.

Andfjord Salmons virksomhet kan ha en faktisk eller potensiell negativ påvirkning på miljøet gjennom utslipp til luft og sjø, gjennom avfall eller slamgenerering fra produksjon, samt energibruk fra oppdrettsanlegg og kontorbygg. Hvis det ikke forvaltes riktig, kan selskapets forretningsaktiviteter potensielt påvirke dyrelivet, spesielt fugler og fiskearter, havbunnen, flora og fauna.  

Andfjord Salmon har som mål å ha en positiv påvirkning på miljøet, og jobber kontinuerlig med å redusere og minimere risiko. Selskapet har etablert miljøretningslinjer, overvåker sine aktiviteter nøye, gjennomfører tester og rapporterer om fremdriften.  

Les mer: Andfjord Salmons ESG rapport for 2022 (engelsk)

Andfjord Salmon skal til enhver tid følge relevante lover og regler i de områder vi opererer, herunder:  

• Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg 

• Havbruksforskriften 

• Akvakulturloven 

• Naturmangfoldloven 

• Vannreguleringsloven 

• Forurensningsloven 

• Forskrift om internkontroll  

• Kommunale reguleringsplaner 

• Akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) for miljømessig bærekraft og dyrehelse og dyrevelferd 

Biologisk mangfold

Andfjord Salmon oppfyller både etiske og lovpålagte forpliktelser som reguleres av norsk lovgivning. Alle oppdrettsanlegg som opererer i Norge, har avløpstillatelser gitt av norske miljømyndigheter, som kontrollerer mengden næringsstoffer og organisk materiale som kan slippes ut fra anlegg. Det gjelder også Andfjord Salmon. 

Det tas jevnlig prøver fra havbunnen under og i nærheten av anleggene for å overvåke miljøforholdene, i henhold til Norsk standard for miljøovervåking av bunnpåvirkning fra marine oppdrettsanlegg (NS 9410). Miljøundersøkelser utført av Fiskeridirektoratet viser at utslipp av næringssalter og organisk materiale fra akvakultur, er små miljøproblemer i Norge.  

Andfjord Salmon startet prosessene med å gjennomføre en miljørisikovurdering (ERA) og en konsekvensutredning (EIA) i 2020 og 2021, slik det kreves av norsk lov og i samsvar med kravet i Global G.A.P. Aquaculture Standards. EIA gir grunnlag for videre risikovurderinger av de ulike miljøkonsekvensene av selskapets fremtidige forretningsdrift.  

Et av målene våre for 2022 var å utvikle en plan for biologisk mangfold som et oppsummeringsdokument over Andfjord Salmons positive og negative påvirkning på naturmiljøet. Som en del av arbeidet med planen for biologisk mangfold har Andfjord Salmon sammen med Åkerblå AS gjennomført en modellering av utslippsspredningen i Andfjorden, spesielt knyttet til fortynning og spredning av utslippsvann i fullskala produksjon ved tre ulike utslippspunkter utenfor Kvalnes («Nord», «Midt» og «Sør»). 

Siden spredningen av utslippsvannet varierer gjennom døgnet og påvirkes både av tidevann og vind, ble gjennomsnittlig konsentrasjon gjennom året og over hele modelleringsområdet beregnet. Modelleringen viser at de høyeste konsentrasjonene av utslippsvann ligger rundt utslippspunktene. Konsentrasjonene vil i gjennomsnitt være under 1 % i overflatelag, med unntak av et lite område nær land ved utslipp fra utslippspunktet «Sør». I de nederste lagene strekker influensområdet med en gjennomsnittlig konsentrasjon over 1 % seg ca. 2000 meter sørvest (alle utslippspunkter) og ca. 1400 meter mot nord for alle utslippspunkter. For både nitrogen og total fosfor er det simulert at utslipp av næringssalt ikke vil forringe vannkvaliteten i Andfjorden utenfor Kvalnes, som fortsatt er i «god økologisk tilstand».  

Basert på det modellerte utslippet har Andfjord Salmon sammen med Rådgivende Biologer AS gjennomført en kartlegging av det marine biologiske mangfoldet i Andfjorden ved hjelp av ROV-teknologi. Undersøkelsen viste at det modellerte påvirkningsområdet består av tareskog og skjellsand, og viktige oppvekstområder for flere fiskearter. Andfjord har også kartlagt dypvannsområdene utenfor Kvalnes som et føre-var-tiltak, der det marine habitatet «svampsamfunn» ble registrert.  

Fiskerømming

Andfjord Salmons teknologi gir robuste barrierer for å begrense rømming. Selskapet startet samarbeidet med Norconsult og DNV i 2021 for å møte kravene til rømmingssikkerhet i NS 9416 Landbaserte oppdrettsanlegg for fisk. Den siste statusrapporten ga Andfjord Salmon høyeste score når det gjaldt forebygging av rømming av fisk.

Fiskehelse og -velferd 

Å sikre god helse og velferd er både et etisk ansvar og den viktigste faktoren for å oppnå god vekst, høyere kvalitet og lavere kostnader.  

Fiskehelse og -velferd, som å beskytte fisken mot unødig stress og påvirkning, er kjernen i Andfjord Salmons innovasjon. Kontinuerlig vannføring fra dypt vann sikrer at laksen vår lever i et miljø der forekomsten av lakselus og giftige alger er nær ikke-eksisterende. I 2022 har Andfjord Salmon fortsatt å gjennomføre omfattende planlegging og testing for å sikre optimal fiskehelse og -velferd. Selskapets fiskevelferdstiltak er omfattende og fokuserer på alle aspekter av oppdrettsverdikjeden, inkludert fôr og ernæring, respirasjon, termisk regulering, vannkvalitet, hygiene, sykdomshåndtering, atferdskontroll og sosial kontakt og hvile, og selskapets overordnede mål er å etterligne laksens levekår i sjøen så mye som mulig. 

25. juni 2022 satte Andfjord Salmon ut cirka 200 000 smolt med en snittvekt på 120 gram i selskapets første landbaserte basseng på Kvalnes på Andøya. På grunn av sterke biologiske prestasjoner nådde gjennomsnittsvekten på laksen 1 kilo i november 2022 – godt foran prognosen for slutten av desember 2022. Overlevelsesraten er på bransjeledende 98,9 prosent, fire måneder etter at smolten ble satt ut.  

Vannkvalitet og termisk regulering 

Et optimalisert miljø med best mulig vannkvalitet er et sentralt grunnlag for god fiskehelse og høy overlevelsesrate. I 2021 verifiserte Andfjord Salmon teknologien for laminær vannføring ved det første bassenget på Kvalnes, noe som bekreftet at selskapet var i stand til å gjenskape villaksens naturlige habitat på land og tilby laksen best mulig livsmiljø. Nå som selskapet er i produksjon og jobber for å sikre kontinuerlig og optimal fiskevelferd, undersøker Andfjord Salmon jevnlig vannkvaliteten, inkludert overvåking av forekomst av patogener.  

Selskapet er også i ferd med å sette opp et komplett sensorsystem basert på fiskevelferdsindikatorer laget av Fishwell for å overvåke, kontrollere og optimalisere vannkvaliteten og livsmiljøet til fisken i bassenget.  

Det patenterte gjennomstrømningsbassengsystemet til Andfjord Salmon leverer en kontinuerlig strøm av 100 % sjøvann. Siden vann pumpes fra 40 meters dyp, er vanntemperaturen betydelig mer stabil enn det som forventes på tilsvarende dyp i merder, og følger temperaturens sesongmønster.  

I løpet av de første seks månedene (omtrent) av produksjonen var over 60 % av de daglige temperaturmålingene i området 10–16 °C, noe som anses som optimalt for oppdrettslaks. 

Helsekontroller, hygiene og sykdomshåndtering 

Andfjord Salmon er lovpålagt å gjennomføre prøvetaking og screening for en rekke fiskepatogener seks ganger i året, men gjør det hver måned for å sikre best mulige levevilkår for laksen. En ekstern leverandør gjennomfører månedlig prøvetaking og screening for en rekke fiskepatogener. Dersom bedriften opplever økt dødelighet eller mistenker sykdom, gjennomføres ytterligere helsekontroller, obduksjoner og analyser. Selskapet har inngått kontrakter med analyselaboratorier for fiskepatogenscreening.  

Fôr og ernæring 

Vår ambisjon er å utvikle verdens mest fiskevennlige og bærekraftige akvakulturanlegg i sitt slag. Derfor er det å ha vårt eget spesialutviklede fôr, med unike ingredienser fra en lokal leverandør, en viktig byggestein for å kunne nå dette målet, og for å vedta en fôringsstrategi som unngår sterk konkurranseatferd, noe som sikrer lavt stressnivå og homogen vekst.  

I februar 2022 inngikk Andfjord Salmon en strategisk fôrforsyningsavtale med Skretting, som er akvakulturvirksomheten til den globale dyrefôr- og ernæringsspesialisten Nutreco. Under denne avtalen har Skretting utviklet et fôr som er spesielt tilpasset Andfjord Salmons gjennomstrømmingsteknologi for å sikre optimal vannkvalitet, fiskevelferd og vekstforhold i det landbaserte bassenget. 

Fôret har fått navnet «Calanus® Plus by Andfjord Salmon» og består av fôringredienser som kan vise til gode resultater fra landbasert lakseoppdrett, blant annet dyreplanktonet Calanus finmarchicus (Calanus®). Andfjord Salmon er den første lakseoppdretteren i verden som benytter et kommersielt utviklet fôr som inneholder Calanus, og fôrsammensetningen er spesielt tilpasset Andfjord Salmons gjennomstrømmingssystem og lokasjon på Andøya. Dette fôret skal sikre produksjon av permium kvalitetslaks. 

Og det viktigste av alt: Fisken LIKER fôret veldig godt!

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba