Produsertmedgodsamvittighet

Bærekraft

Oppdrettsanlegget til Andfjord Salmon er patentert, bruker minimalt med energi og har lave driftskostnader.

Designet for nye løsninger

Oppdrettsanlegget er designet for å unngå problemer med lakselus og giftige alger, med sterke barrierer for å hindre rømning og forårsake minst mulig forurensning i det marine miljøet.

Gjennomstrømningsmetoden er svært lik en gjennomstrømning i havet, noe som gir et sunt miljø for laksen. Andfjord Salmon er et norsk selskap etablert i 2014 av gründere med lang erfaring fra lakseoppdrett, finans og forretningsutvikling.

Selskapet er bygget på innovasjon og et bærekraftig konsept for landbasert oppdrett av atlantisk laks. I Andfjord Salmon setter vi de høyeste standarder for integritet for vår virksomhet og jobber kontinuerlig med å forbedre vår eierstyring og selskapsledelse og kultur.

Bærekraftsmålene

Andfjord Salmon er forpliktet til FNs bærekraftsmål og vil rapportere jevnlig fra vårt arbeid med målene.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

I Andfjord Salmon har helse og sikkerhet for våre ansatte og leverandører høyeste prioritet på alle områder og i alle våre aktiviteter. Vårt mål er å ha null arbeidsrelaterte skader. For å oppnå dette jobber vi systematisk med å etablere en åpen sikkerhetskultur.

  • Stamps/Sustainable_Development_Goal_8_uhditm

Industri, innovasjon og infrastruktur

Andfjord Salmon har som mål å skape store verdier for regionen vi er en del av. Vi skal bidra sterkt til innovasjon, forskning og kompetanseheving i et bredt perspektiv. Forskning og utvikling er en sentral del av Andfjord Salmons innovasjonskraft og vil ha høyeste prioritet.

  • https://res.cloudinary.com/andfjord/image/upload/v1684760528/Assets/FN%20b%C3%A6rekraftsm%C3%A5l%20icons/E_WEB_09_j8idwt.png

Åpenhet/dialog

Våre ansatte og samarbeidspartnere er pålagt å drive sin virksomhet i samsvar med selskapets etiske retningslinjer, og vi har etablert systemer for ansvarlighet, oversikt og kontroll i selskapet. Andfjord Salmon produserer førsteklasses mat og er opptatt av å sikre høy kvalitet i alle deler av selskapets produksjon. Selskapet foretrekker derfor å handle med leverandører som har etablert kjente kvalitetsstyringssystemer.

  • Stamps/Sustainable_Development_Goal_12_kjh0hc

Livet under vann

Andfjord Salmon har som mål å ha den høyeste biosikkerheten for å forebygge smittsomme fiskesykdommer og lakselus. Oppdrettsprosessen til Andfjord Salmon hindrer også forekomst av alger i bassenget. Gjennomstrømningsteknologien og den lave tettheten i bassengene gir best mulig fiskevelferd.

Andfjord Salmon har det reneste sjøvannet i Arktis. Vannet holdes krystallklart i oppdrettsanlegget på grunn av vår innovative gjennomstrømningsløsning. Oppdrettsanlegget er godt sikret for å hindre skade på de lokale laksebestandene i elvene. Det er flere lakseelver på Andøya, og vårt oppdrettsanlegg har ingen negativ påvirkning på villaksen.

Vårt mål er å skrive havbrukshistorie innen bærekraftig produksjon, og våre leverandører er pålagt å dokumentere at de jobber aktivt for å redusere virksomhetens påvirkning på ytre miljø.

  • Stamps/E_SDG_goals_icons-individual-rgb-14_ywjyvf

Virksomhetsstyring

I Andfjord Salmon setter vi de høyeste standarder for integritet for vår virksomhet og jobber kontinuerlig med å forbedre vår eierstyring og selskapsledelse og kultur. Selskapet er ikke underlagt NUES’ anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, men søker å følge prinsippene i anbefalingene. 

Etiske retningslinjer

Andfjord Salmon har utarbeidet en redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse som inngår i årsrapporten og har også etablert egne etiske retningslinjer som inkluderer selskapets retningslinjer for ansvarlig næringsliv (etiske retningslinjer).

Generalforsamlingen er Andfjord Salmons øverste styrende organ, der aksjonærene kan påvirke selskapets strategiske utvikling. Styret i Andfjord Salmon er ansvarlig for å sikre tilfredsstillende eierstyring og selskapsledelse og har det endelige ansvaret for selskapets tilnærming til bærekraft.

Konsernledelsen er ansvarlig for Andfjord Salmons strategi og drift, og den skal påse at selskapet overholder relevante lover, forskrifter og bransjespesifikke standarder. Administrerende direktør er ansvarlig for at den daglige driften utføres i samsvar med de etiske retningslinjene.

KLIMAAVTRYKK

Marint biologisk mangfold er avgjørende for helsen til mennesker og planeten, og varsom forvaltning av havet er sentralt for en bærekraftig fremtid. Som et sjømatselskap som er avhengig av et sunt miljø for forretningsdriften, er det viktig for Andfjord Salmon å etterlate minst mulig miljøavtrykk.

Miljøretningslinjer

Andfjord Salmons virksomhet kan ha en faktisk eller mulig negativ påvirkning på miljøet gjennom utslipp til luft og sjø, gjennom avfall eller slamgenerering fra produksjon, samt energibruk fra oppdrettsanlegg og kontorbygg.

Dersom det ikke forvaltes riktig, kan selskapets forretningsaktiviteter potensielt påvirke dyrelivet, spesielt fugle- og fiskearter, havbunnen, flora og fauna.

Andfjord Salmon har som mål å ha en positiv påvirkning på miljøet og jobber kontinuerlig med å redusere og minimere risikoen for negativ miljøpåvirkning. Selskapet har etablert miljøretningslinjer, overvåker sine aktiviteter nøye, gjennomfører tester og rapporterer om fremdriften.

Interessenter

Løpende dialog med relevante interessenter styrker Andfjord Salmons forhold til samfunnet selskapet opererer i, og gir mulighet til å oppdage, undersøke og håndtere mulige risikoer som oppstår i nærområdene.

Ansatte

Andfjord Salmon har en direkte innvirkning på og påvirkes også direkte av sine ansatte og tilgang på kompetent arbeidskraft. Aksjonærer og styremedlemmer er to viktige interessentgrupper som styrer selskapets prioriteringer og strategi, inkludert selskapets ESG-tilnærming.

Samfunn

Selskapet har både sosial og miljømessig påvirkning på samfunnet det opererer i, og på lokal verdiskaping.

Myndighetene

Stat og kommune har en direkte innvirkning på Andfjord Salmon gjennom lovgivning og reguleringer.

Kunder

Kundene påvirker selskapets prioriteringer og strategi, også når det gjelder ESG. Andfjord Salmon kan også indirekte påvirke kunder gjennom å informere om fiskehelse og bærekraftig fiskeoppdrett.

Leverandører

Selskapet er avhengig av sine leverandører for distribusjon og kan også direkte og indirekte påvirke leverandører gjennom transportkrav og helse-, miljø- og sikkerhetsanbefalinger.

Arbeidsmiljø

Andfjord Salmons ansatte er kjernen i vår verdiskapning og avgjørende for selskapets drift og suksess. Evnen til å tiltrekke og beholde dyktige arbeidere, samt opprettholde et trygt og sunt arbeidsmiljø, er avgjørende for både selskapet og dets interessenter.

Et sted å trives og lykkes

Andfjord Salmon kan ha en positiv innvirkning på arbeidsmiljøet ved å sikre arbeidstakernes rettigheter, sette tydelige forventninger til arbeidsmiljøet og sikre en bedriftskultur som feirer mangfold og unngår diskriminering. Selskapet har ikke registrert noen negativ innvirkning på arbeidsmiljøet. Vårt mål er å skape et selskap der hver enkelt medarbeider trives og lykkes.

Selskapet er basert i Norge og opererer i henhold til arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter. Selskapet etablerte i 2022 en egen personalhåndbok gjennom Simployer. Retningslinjer for ansatte er også nedfelt i selskapets etiske retningslinjer, som ble godkjent i Q1 2022. I 2022 ansatte selskapet en ny HR-koordinator, som begynte i Andfjord Salmon i Q1 2023. HR-koordinatoren er ansvarlig for å overvåke rekrutteringsprosesser, inkludert on- og offboarding, og sammen med ledergruppen være ansvarlig for det helhetlige arbeidsmiljøet.

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba