Andfjord Salmon lanserer postsmoltstrategi | Resultater fjerde kvartal og året 2023

29. februar 2024

Andfjord Salmon offentliggjør i dag en strategi om å produsere postsmolt, i tillegg til selskapets matfiskproduksjon. Andfjord Salmon opplyser også at fremdriften på Kvalnes-utbyggingen er svært god.

HOVEDPUNKTER FRA POSTSMOLTSTRATEGIEN

• Driftsresultatet (EBIT) øker med omtrent 15-25% gjennom kombinert produksjonsstrategi

• Bedre utnyttelse av bassengkapasiteten muliggjør 10% høyere produksjonsvolum

• Krever ingen ekstra investeringer i infrastruktur

• Selskapet får inntekter tidligere og bedre kontantstrøm

• Gir positive biologiske- og miljømessige effekter for sjøoppdrettere

• Strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk om produksjon av postsmolt

– Vi har jobbet lenge med postsmoltstrategien og er glade for å endelig kunne presentere den. Den gir positive ringvirkninger for sjøoppdrettere, fisken, det marine økosystemet, havbruksnæringen i regionen og Andfjord Salmon. Det blir et verdifullt supplement til vår egen matfiskproduksjon, fordi vi utnytter infrastrukturen vår bedre og skaper verdier for mange interessenter, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Andfjord Salmon Q4 2023 Webcast.

MER BÆREKRAFTIG OPPDRETT 

Det er høy etterspørsel etter postsmolt fordi det anses som positivt å korte ned fiskens vekstperiode i havet. Fisk som er større og mer robust før den settes ut i havet kan være mindre mottakelig for sykdommer, får redusert eksponeringstid for lakselus, og kan oppnå høyere overlevelsesrater.   

Disse sjøbaserte gevinstene kombinert med fordelene av å drive oppdrett på land, som for eksempel lengre produksjonstid i anlegg uten rømningsrisiko og hvor biologisk avfall samles opp, kan gi enda mer bærekraftig oppdrett av laks.  

TILGJENGELIG KAPASITET 

Andfjord Salmon har ubenyttet kapasitet i bassengene etter at smolt til matfiskproduksjon er satt ut. Planen er å anvende noe av denne ledige kapasiteten til å sette ut flere smolt. Når biomassetettheten når et visst nivå, typisk når fisken etter 5-7 måneder veier rundt 1 kilo, vil noe av fisken i bassenget bli solgt som postsmolt til sjøoppdrettere i lokalmiljøet.  

– Kort oppsummert øker vi produksjonskapasiteten og inntektspotensialet vårt uten å måtte gjøre nye investeringer i infrastruktur, sier Martin Rasmussen.  

Ifølge Andfjord Salmons beregninger vil strategien gi 10 prosent høyere produksjonsvolum på biomassen i bassengene. Selskapet anslår at driftsresultatet (EBIT) forbedres med 15-25 prosent. Selskapets kontantstrøm vil også styrkes ettersom det får inntekter fra salg av postsmolt allerede etter 5-7 måneder, i tillegg til inntekter fra salg av matfisk etter en produksjonssyklus på 12-15 måneder.   

SAMARBEID MED EIDSFJORD SJØFARM 

Andfjord Salmon har inngått et strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk om å levere postsmolt til oppdrettsselskapets havbaserte merder i nærområdet. Den første produksjonsplanen til Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk og Andfjord Salmon er godkjent av norske myndigheter.  

I tillegg har Andfjord Salmon pågående dialog med andre lokale sjøoppdrettere om å inngå tilsvarende samarbeid.  

– Andfjord Salmon ville aldri oppnådd våre gode biologiske resultater dersom vi ikke hadde lært fra sjøoppdrettere og kunne lene oss på samlede kompetansen til den nordnorske oppdrettsnæringen. Gjennom dette samarbeidet kan vi sammen heve den miljømessige-, biologiske- og økonomiske utviklingen i oppdrettsnæringen i Vesterålen enda et hakk, sier Martin Rasmussen.  

GOD FREMDRIFT PÅ KVALNES 

I inneværende byggetrinn på Kvalnes, Andøya, skal Andfjord Salmon bygge fire nye bassenger, som vil øke selskapets produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Selskapet har målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. I første byggetrinn bygger Andfjord Salmon også ut områdeinfrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes. 

I januar i år opplyste Andfjord Salmon at utgravingen av de 12 neste bassenggropene på Kvalnes ble ferdigstilt et kvartal før opprinnelig plan. Som resultat har man nå igangsatt forberedelsene til produksjon av de fire første bassengene.  

Fremdriften til de øvrige pågående arbeidsstrømmene – havneområde og inn- og utløpstunnel – er også god.  

RESULTATER FJERDE KVARTAL 2023 

Andfjord Salmon bygger for øyeblikket ut anlegget på Kvalnes og hadde derfor ingen lakseproduksjon eller inntekter i fjerde kvartal 2023. Selskapet hadde et tap på 19,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 sammenliknet med et tap på 18,2 millioner kroner i samme periode året før.  

PRESENTASJON KL 08:00 I DAG  

Andfjord Salmon vil i dag klokken 08:00 gi en strategisk oppdatering og presentere resultatene fra fjerde kvartal 2023.  

Webcast-presentasjonen kan følges fra denne lenken: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20240229_2/ 

Presentasjonen holdes på engelsk. Presentasjonsmaterialet ligger vedlagt denne meldingen.  

CONTAKTER

Investorer:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Abonner på nyhetsbrev

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba