Bak bransjeledende biologiske resultater ligger over 20 år med utvikling

5. april 2024

Andfjord Salmon leverte i fjor sommer første laks til markedet. Resultatene var svært gode, med en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent og høy kvalitet. Men disse resultatene ble ikke skapt over natten. Det er 20 år siden de første undersøkelsene ble gjennomført, og det er i år 10 år siden Andfjord Salmon AS ble formelt stiftet.

  • Første generasjon Andfjord Salmon-laks hadde en overlevelsesrate på 97,5 %.

  • Lavt energiforbruk på 1 kWh per kilo laks, fordi anlegget ikke trenger å varme opp eller pumpe vann opp på land

  • Svært god fiskehelse og sterk vekst, delvis takket være temperaturfordelene Golfstrømmen gir.

  • Mer enn 20 % lavere fôrforbruk per kilo fisk, sammenlignet med sjøbasert oppdrett

  • Organisk avfall samles opp og gjenbrukes som en ressurs.

Dette var de fem viktigste resultatene som ble dokumentert gjennom første produksjon av Andfjord Salmon-laks. Bak disse resultatene, som vi er stolte av, ligger det tiår med arbeid og langsiktig planlegging.

– Det er ikke tilfeldig at vi har klart å skape disse resultatene. Gründeren kom opp med et konsept som kombinerer de naturgitte forutsetningene våre med fordelene ved å være på land. Siden den første ideen kom på bordet, har det kommet til mange kunnskapsrike mennesker som har vært med å realisere denne unike muligheten, som går ut på å flette sammen de sjø- og landbaserte fordelene for lakseoppdrett på Andøya. Det er denne 20 år gamle historien som har skapt de gode resultatene våre, sier administrerende direktør Martin Rasmussen i Andfjord Salmon AS.

Gunstige forhold på Andøya 

Det hele startet med noen lokalitetsundersøkelser som ble gjort av Akvaplan Niva for over 20 år siden, der man først trodde at det rett og slett var feil på utstyret. De så at temperaturen var mange grader varmere enn de hadde forventet. Årsaken var imidlertid ikke feil på utstyret, men at deler av Golfstrømmen passerer nordspissen på Andøya og forsetter sørover langs Andfjorden og forbi Kvalnes, der Andfjord Salmons første landbaserte oppdrettsanlegg ligger. 

Denne uventet høye temperaturen ble startskuddet for det som senere skulle bli Andfjord Salmon, som formelt ble stiftet 28. januar 2014 og altså har tiårsjubileum i år. 

På veien mot laksen som ble levert til det internasjonale markedet i fjor sommer, er det lagt ned tusenvis av timer med planlegging, forberedelser og gjennomføring av planene. 

– Det startet med at gründer Roy Pettersen fikk den første ideen til hvordan et landbasert anlegg kunne produsere laks uten kostnadskrevende energiforbruk. Samtidig visste han om dette gunstige landområdet på Andøya, der konseptet kunne fungere optimalt i de unike temperaturene som Golfstrømmen gir, forklarer Rasmussen. 

Etter hvert så den teknologiske løsningen dagens lys: et gjennomstrømningsanlegg, basert på firkantede bassenger med en laminær vannstrøm. Bassengene gjenskaper laksens levevilkår i havet, der vannet skiftes ut kontinuerlig hele døgnet. Naturbaserte fordeler betyr tilgang på arktisk vann, der laksen har svømt i mange tusen år.  

– Alt ligger naturlig til rette for landbasert produksjon her på Andøya. Andfjorden har helt optimal temperatur for laksen. Vi trenger verken å kjøle ned eller varme opp vannet, forklarer Rasmussen, som er fiskerikandidat og har jobbet med fisk hele livet. 

Og han legger til: 

– Bærekraften er summen av alle faktorene ved konseptet vårt. Vi bruker svært lite energi på å produsere laks med god helse og sterk vekst. Utnyttelsen av fôret er svært god, og i den andre enden samler vi opp og resirkulerer biomassen, slik at vi får en god sameksistens med de lokale økosystemene, forklarer Rasmussen. 

Ikke mulig uten bidragsytere 

Dette hadde ikke vært mulig å skape uten initiativtakerne og de sentrale bidragsyterne både lokalt og fra andre steder i landet.  

– Både lokale krefter og viktige støttespillere fra alle deler av Norge har vært helt avgjørende for at konseptet har sett dagens lys og skapt disse resultatene. Vi har hatt med oss eksperter innen teknologi, fiske og oppdrett, og sammen med finansielle krefter har de gjort dette mulig, sier Rasmussen. 

Andfjord Salmon er nå i full gang med utbyggingen av neste fase, som går etter planen. I inneværende byggetrinn skal Andfjord Salmon bygge fire nye bassenger, som vil øke selskapets produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Selskapet har målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. I første byggetrinn bygger Andfjord Salmon også ut områdeinfrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.  

Andfjord Salmon fyller 10 år – det hele startet med en sykkeltur

Gründer Roy Pettersen var på sykkeltur med sin kone Berit da han observerte noe i vannkanten han aldri hadde sett før. Det skulle bli startskuddet for det som i dag har blitt Andfjord Salmon AS.

– Mens Berit nøt utsikten av sjøen og de store flokkene av gjess som passerte, satt jeg og fulgte med på en maskinentreprenør. En ny småbåthavn var rett og slett gravd ut og klargjort på tørt land, før sjøvannet deretter skulle slippes inn. Enkelt og genialt, sier Roy Pettersen, styremedlem og gründer i Andfjord Salmon AS.

Han hadde lenge tenkt på hvordan man kunne skape framtidens oppdrett. Og dette var selve løsningen, tenkte Pettersen. De første skissetegningene til oppdrettsbasseng på land ved hjemstedet på Kvalnes på Andøya kom raskt etter hjemkomsten fra den sykkelturen.

Oppsiktsvekkende resultater

– Tanken bak det tekniske konseptet var å etablere oppdrettsenheter på land som skulle sikre laksen god plass, kontrollert sjøvannskvalitet og gunstige temperaturer gjennom hele året. Uten utfordringer med lakselus og giftige alger, og helt rømningssikkert. Biorester skulle kunne hentes opp av roboter og filtreres for å bli bioenergi, forklarer Pettersen.

Og det er akkurat slik Andfjord Salmon produserer sin laks i dag.

I juli 2023 leverte Andfjord Salmon den første laksen ut på det internasjonale markedet. Det som startet med en tilfeldig sykkeltur på Sortland i Vesterålen, oppnådde oppsiktsvekkende resultater. Overlevelsesraten ble 97,5 prosent, noe som er bransjeledende. Vannet loses inn i bassengene uten bruk av kostbar pumping, og det brukes under 1 kWh energi for å produsere 1 kilo Andfjord-laks.

Firkantede basseng var løsningen 

– Jeg tenkte tidlig at oppdrettsenhetene skulle være store, dype og firkantede, hvor alt vann skulle skiftes ut med nytt sjøvann kontinuerlig. At bassengene skulle være firkantede, noe mange ikke hadde særlig tro på, ble bestemt ut fra plassbehovet til fisken. Men også for at produksjonen skulle forbruke minst mulig landareal og energi per produsert mengde laks, sier Pettersen, 16 år etter sykkelturen. 

Men småbåthavnen som ble gravd ut på tørt land, for deretter å fylle seg selv med sjøvann, løste også en helt annen utfordring. 

– Basseng med stort vannvolum som ligger under havnivået, var først og fremst laget ut fra energibesparelseshensyn når store sjøvannsmengder skulle settes i bevegelse, forklarer gründeren i dag. 

Natural Flow og laminær strøm 

Konseptet til Andfjord Salmon har fått navnet Natural Flow. Bassengene fylles ikke ved hjelp av energikrevende pumper, som mange andre landbaserte anlegg. Vannet strømmer gjennom bassengene med en hastighet som skifter ut alt sjøvannet 15-20 ganger per døgn, med liten drahjelp fra propeller. Det er nettopp dette som gjør at løsningen forbruker svært lite energi. Andfjord Salmon sin egen patenterte løsning skaper en laminær strøm, der vannet strømmer i samme hastighet i alle vannlag, noe som sørger for svært gode forhold for laksen. Ikke ulikt slik den har det i havet utenfor. 

Men eventyret Andfjord Salmon AS startet lenge før sykkelturen i 2008. 

– Allerede som nyutdannet fiskerikandidat drømte jeg om å komme tilbake til min hjemkommune Andøy for å starte med lakseoppdrett. Jeg søkte konsesjon her i 1979, men dessverre, eller kanskje heldigvis, kom jeg ikke gjennom nåløyet. 15 av 150 søkere i Nordland fikk tillatelse i 1981, og jeg var plassert på 17. plass. Jeg husker godt at jeg ble veldig skuffet over avslaget, men det var sikkert en mening med det, sier Pettersen.  

Andfjorden som skapt for oppdrett 

Å få oppleve lakseeventyret med sjøanlegg virket uoppnåelig for ham. Men så skjer det noe i 2001 som skal sette fart på Pettersens planer.  

– I 2001 hendte det noe viktig som gjorde at jeg virkelig ble oppmerksom på hvor bra forholdene lå til rette for landbasert matfiskproduksjon på nordøstsiden av Andøya. Kommunen gjennomført en omfattende kartlegging i Andfjorden. Akvaplan Niva kunne da dokumenterte at det strømmet friskt temperert golfstrømvann tett inntil land, noe som skapte ideelle forhold for oppdrett av marin fisk og laks. Initiativet kom etter at jeg tidligere hadde kontaktet næringssjefen i Andøy, Bjørnar Sellevold, for å sjekke ut mulighetene for marint oppdrett i Andøy, forteller Pettersen.  

Oppdrettsmulighetene som hadde blitt synliggjort i landområdene på strekningen fra Fiskenes til Kvalnes, greide han aldri å slippe taket i. Troen var så sterk at allerede i 2013 ble de perfekte eiendommene på Kvalnes sikret. 

– Det var helt avgjørende at lokale grunneiere på Kvalnes var så positive, sier Pettersen. 

Avgjørende medspillere i alle ledd 

Men han gjorde ikke jobben helt alene.  

I tiden med konseptutviklingen var en utflyttet andøyværing svært sentral. Per Otto Heggelund hadde flyttet til Seattle i USA for å etablere landbasert oppdrett av stillehavslaks.  

– Det var ikke få nattetimer som gikk med til sparring med Per Otto, som senere ble en av mine første partnere i selskapet.  

Så begynte det hele å bli konkret. Hos Fabrikken Næringshage (nå Egga utvikling AS) åpnet det seg en arena for innovasjon og, ikke minst, et kontaktnett som raskt skulle gi resultater. 

– 28. februar 2014 blir Andfjord Salmon formelt stiftet, med Odd Roger Enoksen, Frode Nilsen og meg selv i styret. Initiativet ble godt mottatt i virkemiddelapparatet, og både Andøy kommunes næringsfond, Samskap, Innovasjon Norge, Nordland fylkeskommune, SIVA og Norges forskningsråd bidro i den første fasen. Og samtidig kom to vesentlige bidragsytere inn i prosjektet; Ben Tommy Eriksen og Helge Krøgenes. Begge ble helt avgjørende for at vi fikk dokumentert vår teknologiske løsning og fikk finansiering til de første fasene, forteller Pettersen. 

Stor skepsis i starten 

Etter en omfattende søkeprosess med godkjenning av reguleringsplan med konsekvensutredning, fikk selskapet i oktober 2018 tillatelse for 10 000 MTB. Etter flere kapitalinnhentinger og ytterligere finansiering fra Innovasjon Norge, ble selskapet notert på Euronext Growth Oslo 23. juni 2020.  

– Denne prosessen har vært et viktig bidrag for å bygge en vekststrategi for selskapet med dyktige folk i alle ledd, sier Pettersen. 

Nå har 10 år gått. Metoden er bevist. Konseptet fungerer akkurat som forutsett. Og Andfjord Salmon er i gang med neste kapittel i historien. Utbygging av 12 nye bassenger på Kvalnes. 

– Selv om det var mange som verken forsto eller hadde tro på at mine planer skulle la seg realisere, ble jeg stadig mer trygg på ideen. Denne skepsisen og manglende forståelsen ble i seg selv en viktig drivkraft der jeg ofte tenkte at «jaggu skal jeg vise at dette må vi lykkes med å få til» ... 

OM ANDFJORD SALMON

Andfjord Salmon holder til på Andøya i Vesterålen og utvikler verdens mest bærekraftige og fiskevennlige oppdrettsanlegg av sitt slag. Gjennom et egenutviklet gjennomstrømmingssystem kombinerer Andfjord Salmon det beste fra sjø- og landbasert lakseoppdrett. I sin første produksjonssyklus oppnådde selskapet en bransjeledende overlevelsesrate på 97,5 prosent, fôrfaktor på 1,05, andel superior-laks på 91,1 prosent. Det krevde kun 1 kWh å produsere ett kilo laks. Andfjord Salmon sikter mot en produksjonskapasitet på 40 000 tonn HOG på Kvalnes på Andøya, og har en langsiktig ambisjon om å nå en kapasitet på 90 000 tonn HOG totalt, fordelt på Kvalnes, Breivika og Fiskenes på Andøya.

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba