God fremdrift på Kvalnes | Resultater første kvartal 2024

29. mai 2024

– Utbyggingen går bra og vi har i løpet av første kvartal identifisert en ny en inntektsstrøm som styrker virksomheten vår ytterligere. I tillegg har vi mottatt nok en rapport som bekrefter gode biologiske forhold i første produksjonssyklus. Dette bidro til den vellykkede kapitalinnhentingen som vi gjennomførte i forrige uke, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon.

Kvalnes-utbygging

I inneværende byggetrinn på Kvalnes, skal Andfjord Salmon bygge fire nye bassenger, som vil øke selskapets produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. Selskapet har som mål å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. I første byggetrinn bygger Andfjord Salmon også ut infrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

I første kvartal opplyste Andfjord Salmon at utgravingen av de 12 neste bassenggropene på Kvalnes ble ferdigstilt foran opprinnelig tidsplan. Anlegget som skal produsere betongelementene som skal utgjøre bassengvegger og -gulv er nå i drift. Det skal bruke utgravde masser fra bassenggropene som tilslag i betongen, noe som reduserer kostnader og fotavtrykk. Arbeidet med inn- og utløpstunnel går som planlagt, og kvaliteten på berggrunnen er i tråd med forventningene. Arbeidet med å utvikle havneområdet går også som det skal.

Q1 2024 Presentation

«Postsmolt»-strategi

I første kvartal offentliggjorde Andfjord Salmon planer om å ta i bruk ubenyttet bassengkapasitet ved å sette ut mer smolt i bassengene. Det ekstra volumet vil bli solgt som «postsmolt» til sjøoppdrettere i nærområdet når fisken etter 5-7 måneder veier rundt 1 kilo. Denne strategien øker Andfjord Salmons produksjonskapasitet og inntektspotensial uten å påløpe ytterligere infrastrukturkostnader.

Ifølge Andfjord Salmons beregninger vil strategien gi 10 prosent høyere produksjonsvolum på biomassen i bassengene, noe som forbedrer driftsresultatet (EBIT) med anslagsvis 15-25 prosent. Kontantstrømmen vil også styrkes ettersom selskapet får inntekter fra salg av fisk allerede etter 5-7 måneder, i tillegg til inntekter fra salg av matfisk etter en hel produksjonssyklus på 12-15 måneder. Ved å sette ut fisk som er større og mer robust kan sjøoppdrettere korte ned laksens vekstperiode i havet, noe som gir biologiske fordeler og miljøgevinster. Andfjord Salmon har inngått et strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk om å levere «postsmolt» til oppdrettsselskapets havbaserte merder i nærområdet.

Vellykket kapitalinnhenting

I forrige uke kapitaliserte Andfjord Salmon på økt investorinteresse og hentet 350 millioner kroner i egenkapital som gir økt finansiell fleksibilitet for den pågående utbyggingen på Kvalnes. Eksisterende aksjonærer, som største eier Jerónimo Martins Agro-Alimentar S.A og oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm, tegnet seg for deres pro-rata eierandel i emisjonen. High Liner Foods Incorporated, som er en ledende leverandør og distributør av sjømat i USA og Canada, investerte 10 millioner dollar i emisjonen og blir dermed ny aksjonær i Andfjord Salmon.

– Vi er fornøyde med fremdriften og glade for at velrennomerte industrielle investorer anerkjenner dette ved å investere i Andfjord Salmon, sier Martin Rasmussen.

Vitenskapelig tilnærming

Andfjord Salmon har valgt en vitenskapelig tilnærming til landbasert lakseoppdrett. Det uavhengige forskningsinstituttet Nofima dokumentere biologiske forhold og fiskevelferd i Andfjord Salmons første basseng. Nofimas sluttrapport, som dokumenterte hele første produksjonssyklus fra smoltutsett til slakt, fremhever Andfjord Salmons omfattende plan for å dokumentere velferd og helse. Rapporten dokumenter flere velferdsindikatorer, inkludert levekårene i bassenget, atferd, vekst og fiskehelse. Hovedfunnene er oppsummert i presentasjonen for første kvartal 2024 som ligger vedlagt.

– Oppdrettsnæringen er under press for å forbedre biologiske forhold, fiskehelse og -velferd. Selv om vi fortsatt er en liten aktør i en stor, global næring, viser rapporten at vårt landbaserte gjennomstrømningsanlegg muliggjør fiskevennlig lakseoppdrett, sier Martin Rasmussen.

Resultater første kvartal 2024

Andfjord Salmon bygger for øyeblikket ut anlegget på Kvalnes og hadde derfor ingen lakseproduksjon og kun minimale inntekter i første kvartal 2024. Selskapet hadde et tap på 17 millioner kroner i årets første kvartal sammenliknet med et tap på 13,9 millioner kroner i samme periode året før.

Presentasjon i Oslo kl 08:00 i dag

Andfjord Salmon vil i dag kl 08:00 gi en operasjonell oppdatering og presentere selskapets finansielle resultater for første kvartal 2024. Presentasjonen avholdes fysisk i Oslo og strømmes online.

Sted: Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo

Webcast-presentasjonen kan følges fra denne lenken: https://channel.royalcast.com/landingpage/hegnarmedia/20240529_3/

Presentasjonen holdes på engelsk. Presentasjonsmaterialet ligger vedlagt denne meldingen.

KONTAKTER:

Media:

Martin Rasmussen, CEO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 665, martin@andfjord.no

Investors:

Bjarne Martinsen, CFO, Andfjord Salmon AS, +47 975 08 345, bjarne.martinsen@andfjord.no

Andfjord Salmon er et norsk selskap som produserer atlantisk laks på land på Kvalnes på Andøya i Vesterålen. Selskapet er notert på Oslo Børs under tickeren ANDF.

lake-roomba